top of page

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE EENMANSZAAK RE-VOLVE, GEVESTIGD TE SOEST (INGESCHREVEN ONDER K.V.K. NUMMER 85617067)

 

 

Artikel 1 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • RE-VOLVE: de eenmanszaak RE-VOLVE, gevestigd en kantoorhoudende te Soest, opdrachtneemster in het kader van de in dit artikel omschreven overeenkomst;

  • Overeenkomst: elke overeenkomst van koop en verkoop, aanneming van werk, verrichting van diensten, verlening van gebruiksrechten en eventuele andere overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

  • Kleinafnemer: een opdrachtgever, zijnde elke (rechts)persoon, die een overeenkomst met RE-VOLVE wenst af te sluiten of heeft afgesloten, voor één danwel een beperkt aantal producten;

  • Grootafnemer: een opdrachtgever, zijnde elke (rechts)persoon, die een overeenkomst met RE-VOLVE wenst af te sluiten of heeft afgesloten, voor de levering van een groot aantal producten in seriematige vorm, al dan niet inclusief door RE-VOLVE te verrichten diensten;

  • Opdrachtgever(s): elke klein- danwel grootafnemer;

  • Te verrichten diensten: alle door RE-VOLVE te leveren diensten aan opdrachtgever(s) in de ruimste zin;

  • Natuurproducten: producten die door RE-VOLVE worden geleverd en (deels) biologische grondstoffen bevatten;

  • Producten: alle producten die door RE-VOLVE worden gefabriceerd en/of geleverd;

  • Transport: het vervoer van motorvoertuigen van en naar RE-VOLVE en/of partners van RE-VOLVE;

  • Transporteur: de door RE-VOLVE ingeschakelde vervoerder die zorg draagt voor transport.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden en afwijkingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van door RE-VOLVE verstrekte aanbiedingen, offertes, te sluiten en gesloten overeenkomsten.

Algemene voorwaarden, afkomstig van opdrachtgevers of derden, van welke aard dan ook worden door RE-VOLVE niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van met haar gesloten overeenkomsten, behoudens een uitdrukkelijke, schriftelijke acceptatie door RE-VOLVE door een daartoe bevoegde functionaris van RE-VOLVE. Indien er sprake is van een zogenaamde “Battle of forms” danwel “Battle of Terms” zullen de algemene voorwaarden van RE-VOLVE alsnog prevaleren boven die van opdrachtgevers.

RE-VOLVE hanteert tevens, aanvullend, op deze algemene voorwaarden de algemene voorwaarden van haar leveranciers, waaronder doch niet uitsluitend de “Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen”, alsmede de “Leveringsvoorwaarden Lederindustrie”.

Een opdrachtgever wordt geacht kennis genomen te hebben van, alsmede akkoord te zijn gegaan met, de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor door opdrachtgevers verstrekte nadere of aanvullende opdrachten, in welke vorm en op welke wijze ook gegeven.

In gevallen waarin door RE-VOLVE van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, dan wel één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden, op welke wijze dan ook, zijn voor RE-VOLVE slechts bindend, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door RE-VOLVE door een daartoe bevoegde functionaris van RE-VOLVE. Zulke afwijkingen betreffen slechts de betrokken overeenkomst.

 

 

Artikel 3 Technische gegevens verstrekt door RE-VOLVE

Afmetingen en gewichten, tekeningen en schema’s, adviezen, gegevens omtrent vermogens, capaciteiten en dergelijke en de inhoud van drukwerken en folders zijn steeds vrijblijvend en verplichten RE-VOLVE op geen enkele wijze en bevatten steeds benaderingen en dienen ter verduidelijking.

Alle aanbiedingen, alsmede technische en andere documentatie, inclusief de daarin opgenomen technische gegevens, blijven intellectueel eigendom van RE-VOLVE respectievelijk diens leverancier. Daarop rustende intellectuele en industriële eigendomsrechten dienen volledig door opdrachtgever te worden gerespecteerd. Gebruik buiten het doel van verstrekking is verboden. Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle van RE-VOLVE ontvangen documentatie terug te zenden op straffe van een boete van € 1.000,- per dag.

 

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd, tot stand gekomen of bekend gemaakt, zijn te allen tijde vrijblijvend en verbinden RE-VOLVE op geen enkele wijze. RE-VOLVE is slechts gebonden indien de aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd, door RE-VOLVE schriftelijk zijn bevestigd.

Indien de in lid 1 genoemde schriftelijke bevestiging niet binnen vijf werkdagen na het eerste contact tussen RE-VOLVE en de opdrachtgever door RE-VOLVE is afgegeven dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

RE-VOLVE is gerechtigd kosten van het maken van de aanbieding in rekening te brengen, indien geen overeenkomst wordt afgesloten.

Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien er zich bij de uitvoering wijzigingen voor doen die buiten de macht van RE-VOLVE liggen dan wel een gevolg zijn van een onjuiste danwel onvolledige opgave zijdens opdrachtgever is RE-VOLVE gerechtigd de eerdere offerte te wijzigen danwel te herzien.

 

 

 

Artikel 5 Totstandkoming van overeenkomsten

Overeenkomsten met RE-VOLVE komen slechts tot stand door en op het moment van uitdrukkelijk bevestigen daarvan door RE-VOLVE, dan wel door en op het moment van aanvang van de uitvoering door RE-VOLVE. Indien overeenkomsten tot stand zouden komen via niet als procuratiehouders in het Handelsregister ingeschreven personeel van RE-VOLVE, of via tussenpersonen of vertegenwoordigers, verbinden deze RE-VOLVE slechts nadat deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door de daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde functionaris. Voor het rechtsgeldig overeenkomen van afwijkingen en/of aanvullingen gelden dezelfde voorwaarden. Ook ten aanzien van spoedeisende opdrachten zal niet van het voorgaande worden afgeweken.

De opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid (van de inhoud) van de aan RE-VOLVE verstrekte opdracht, dit in de breedste zin. Enige onjuistheden in de door de opdrachtgever aan RE-VOLVE verstrekte gegevens, in de breedste zin des woords, kan niet aan RE-VOLVE worden tegengeworpen.

Indien door RE-VOLVE offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn afgegeven, gelden deze als bewijs betreffende de inhoud van de overeenkomst; eventuele onjuistheden dienen schriftelijk en binnen 24 uur na verzending aan RE-VOLVE te worden gemeld. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in een door RE-VOLVE opgestelde offerte danwel een door RE-VOLVE schriftelijk bevestigde opdracht, dient dit binnen 24 uur na verzending te worden gedaan. Na het verstrijken van de voornoemde termijnen zal de opdrachtgever gehouden zijn af te nemen conform de offerte danwel schriftelijk bevestigde opdracht.

Tenzij RE-VOLVE tijdig een daartoe schriftelijk tot haar gerichte mededeling heeft ontvangen, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid aan de zijde van de opdrachtgever, ook al heeft publicatie daaromtrent plaatsgevonden.

Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever ten genoegen van RE-VOLVE zal blijken.

Indien gecontracteerd wordt met meer natuurlijke personen, worden de verbintenissen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ondeelbaar geacht en is één ieder van hen jegens RE-VOLVE hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen daaruit. Indien gecontracteerd wordt met een rechtspersoon, is de bestuurder, die deze daarbij vertegenwoordigt, c.q. zijn de bestuurders die deze daarbij vertegenwoordigen, ieder in het geheel persoonlijk en in privé jegens RE-VOLVE hoofdelijk aansprakelijk in de volledige nakoming van alle voor de medecontractant uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.

 

 

 

 

Artikel 6 Prijzen, bijzondere kosten en verpakkingskosten

Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden aantallen en hoeveelheden.

Prijzen vermeld in aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op de ten tijde van vaststelling daarvan geldende prijzen van leveranciers en onderaannemers, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, overige kosten en wisselkoersen. Indien één of meer van de betreffende bedragen een verhoging mocht ondergaan heeft RE-VOLVE het recht om prijzen voor de nog te leveren goederen en/of diensten dienovereenkomstig te verhogen.

Door RE-VOLVE wordt in beginsel een “All-In”-prijs gehanteerd, welke is opgebouwd uit diverse prijscomponenten. Alle in de door RE-VOLVE hiervoor bedoelde “All-In”-prijs opgenomen prijscomponenten, zoals doch niet uitsluitend tegenwoordige en toekomstige bijzondere kosten, zoals invoerrechten, consentgelden, belastingen (waaronder ook omzetbelasting), verpakkings-, brandstof-, vracht-, statistiek-, stations-, opslag-, bewakings-, inklaringskosten, kosten keuring of ijking enz. en eventuele verhogingen daarvan, zijn in alle gevallen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

In geval van enige navordering wegens bijzondere kosten is RE-VOLVE gerechtigd deze achteraf aan opdrachtgever in rekening te brengen zodra deze zich voordoen. De opdrachtgever zal gehouden zijn deze te voldoen conform de in deze onder artikel 12 omschreven betalingscondities.

Prijzen van RE-VOLVE zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af bedrijf magazijn, tenzij anders vermeldt.

 

Artikel 7 Levertijden en andere tijden voor uitvoering van de overeenkomst

Termijnen voor uitvoering van de overeenkomst vangen aan op de datum waarop de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door RE-VOLVE is verzonden, echter in geen geval eerder dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante bescheiden en de eventueel overeengekomen aanbetalingen en/of zekerheden volledig en correct door haar zijn ontvangen en over alle technische details overeenstemming is bereikt.

Ter keuze van RE-VOLVE mag door haar steeds in gedeelten, welke afzonderlijk mogen worden gefactureerd, of tegelijk en als geheel worden gepresteerd. Tijdstippen van uitvoering van de overeenkomst worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar binden RE-VOLVE niet. Aan overschrijdingen daarvan kan de opdrachtgever geen enkel recht ontlenen. De opdrachtgever blijft gehouden aan uitvoering van de overeenkomst mee te werken en onverkort aan zijn verplichtingen te voldoen, zonder enig recht op inhouding of vermindering van de prijs of vergoeding van kosten, schaden of interesten te verkrijgen.

 

 

Artikel 8 Transport, aflevering en ontvangst van goederen

Aflevering vindt plaats op het bedrijf van RE-VOLVE of een door de opdrachtgever nader aan te wijzen plaats binnen Nederland. Goederen welke een buiten Nederland gelegen bestemming hebben, worden afgeleverd af fabriek/magazijn – conform de Incoterms 2000 – van RE-VOLVE of, in geval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers. Opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk bekend te zijn met de inhoud en bepalingen van de Incoterms 2000 en deze te accepteren.

Alle goederen reizen te allen tijde en onder alle omstandigheden vanaf fabriek/magazijn van RE-VOLVE of, in geval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers, voor rekening en risico van opdrachtgever. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt door RE-VOLVE bepaald. Opdrachtgever is echter bevoegd dienaangaande aanwijzingen te geven. Vanaf aanvang van de reis zijn de goederen te allen tijde en onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever.

In geval van eventuele schade aan de buitenzijden van getransporteerde automobielen zal, indien deze door een door RE-VOLVE ingeschakelde transporteur worden vervoerd, de toepasselijke “Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen” bepalen in hoeverre schade aan de buitenzijde van de vervoerde automobielen voor rekening en risico van RE-VOLVE komen. De aansprakelijkheid van RE-VOLVE zal in elk geval niet groter zijn dan de eventuele aansprakelijkheid van de door RE-VOLVE ingeschakelde transporteur jegens haar.

Zodra RE-VOLVE tot aflevering overgaat, moet opdrachtgever de goederen in ontvangst nemen. Goederen welke niet in ontvangst worden genomen en goederen, welke gereed zijn en buiten toedoen van RE-VOLVE niet verzonden kunnen worden, worden door haar voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, onverminderd de verplichting tot betaling en andere verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst. RE-VOLVE is gerechtigd de kosten voor opslag bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde dienen op de dag van levering per telefoon alsmede per e-mail (customerservice@RE-VOLVE.nl o.v.v. chassisnummer van het voertuig, een duidelijke omschrijving van het tekort of uiterlijke beschadiging, foto’s hiervan, alsmede een opgave van het geschatte schadebedrag) aan RE-VOLVE te worden gemeld, bij gebreke waarvan eventuele reclames niet in behandeling zullen worden genomen en zullen worden afgegeven. Opdrachtgever dient na reclamatie te wachten met herstel of reparatiewerkzaamheden om een door RE-VOLVE gewenste controle door deskundigen toe te staan. Kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

Verrichting van diensten, werkzaamheden in verband met installatie, montage, aansluiting, inbedrijfstelling, beproeving of anderszins, zijn slechts in de opdracht begrepen en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 9 Ontvangstname en Oplevering

RE-VOLVE neemt de voor de door haar te verrichten diensten te bewerken goederen in ontvangst in de staat zoals ze door opdrachtgever worden aangeleverd. Opdrachtgever staat in voor de juiste werking, kwaliteit van deze goederen en kan zich er niet op beroepen, dat deze goederen bij aflevering niet de werking en kwaliteit hebben zoals deze zijn aangeleverd door RE-VOLVE.

Opdrachtgever is gehouden RE-VOLVE tijdig, volledig en vooraf in te lichten omtrent de (technische) werking, staat etc. van de in lid 1 van dit artikel te bewerken goederen, bij gebreke waarvan RE-VOLVE niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan deze goederen.

Opdrachtgever is gehouden de aangeleverde te bewerken goederen te leveren vrij van persoonlijke bezittingen. Indien dit niet het geval is dienen deze bezittingen uitdrukkelijk te worden vermeld op de vrachtbrief en bij aflevering bij RE-VOLVE te worden gemeld, bij gebreke waarvan RE-VOLVE niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan of vermissing van deze goederen.

 

Indien en uitsluitend voor zover de opdracht de aanneming van werk en/of verrichting van diensten inhoudt, gelden de werkzaamheden van RE-VOLVE als uitgevoerd indien opdrachtgever de uitvoering heeft goedgekeurd, dan wel indien RE-VOLVE heeft meegedeeld, dat de uitvoering is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadien de uitvoering heeft gecontroleerd en goedgekeurd, dan wel op het moment waarop opdrachtgever het resultaat van de uitvoering feitelijk heeft geaccepteerd.

 

 

Artikel 10 Omvang en uitvoering van werkzaamheden

Bij de uitvoering van werkzaamheden die in de opdracht zijn opgenomen, kan RE-VOLVE noodzakelijkerwijs uit te voeren meerwerk zonder nadere toestemming van de opdrachtgever uitvoeren en in rekening brengen, indien het extra in rekening te brengen bedrag 10% van de oorspronkelijke prijs niet overschrijdt. Bij overschrijding zijn partijen verplicht tot overleg. Daarbij wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen boven de overeengekomen prestatie van RE-VOLVE uitgaat.

Opdrachtgever dient uitgevoerde werkzaamheden bij aflevering door RE-VOLVE terstond te controleren. Reclamaties dienen schriftelijk bij RE-VOLVE te worden ingediend binnen de termijn van twee maal 24 uur (werkdagen). Reclamaties die niet binnen de uiterlijke termijn van twee maal 24 uur (werkdagen) bij RE-VOLVE zijn ingediend, behoeven niet door RE-VOLVE in behandeling te worden genomen, met name indien en voor zover tekortkomingen reeds bij aflevering direct konden worden geconstateerd. RE-VOLVE is te allen tijde bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

 

Artikel 11 Reclamaties

Reclamaties, ook indien zij factureren betreffen, worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk geschieden, gericht aan de directie van het bedrijf van RE-VOLVE en een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten bevatten. Onverminderd tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde, dienen reclamaties door RE-VOLVE te zijn ontvangen binnen acht dagen na ontvangst van het onderwerp van de reclamatie door opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn wordt hij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclamaties niet meer door RE-VOLVE in behandeling genomen, echter onverminderd de bepalingen omtrent garanties.

Door RE-VOLVE gegrond geachte reclamaties betreffende goederen verplichten haar slechts tot vervanging of reparatie daarvan.

Reclamaties geven opdrachtgever nimmer het recht de ontvangst of de betaling te weigeren of uit te stellen en geven geen recht op enige vergoeding van kosten of schaden. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van RE-VOLVE.

 

 

Artikel 12 Betaling

Betaling van de goederen en/of werkzaamheden, alsmede betaling van meerwerk dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. RE-VOLVE zal direct bij levering factureren.

In het geval van maatwerk, levering van goederen en of verrichten van diensten is RE-VOLVE gerechtigd bij opdrachtgever vooruitbetaling te vragen van minimaal 50% bij opdracht en van het restant na uitvoering van de overeenkomst.

Alle betalingen dienen netto-contant of middels storting of overmaking op een door RE-VOLVE aangewezen bank- of girorekening in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking.

RE-VOLVE is op ieder moment gerechtigd tussentijds voldoende zekerheid van opdrachtgever te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting, danwel directe betaling te verlangen bij aflevering, indien ten aanzien hiervan gerede twijfel bestaat. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft RE-VOLVE het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren met vergoeding van de eventueel door RE-VOLVE geleden schade.

RE-VOLVE heeft het recht, in geval opdrachtgever langer dan 8 dagen in gebreke is met betaling van een opvorderbaar bedrag, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd tijdelijk of definitief te annuleren en/of het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en/of naar haar keus de nog lopende kredieten onmiddellijk te annuleren of voor de afwikkeling daarvan zekerheden verstrekt te krijgen en/of de overeenkomst te ontbinden.

In de gevallen, genoemd in het vorige lid, is elke vordering welke RE-VOLVE op opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar en is zij gerechtigd tot volledige vergoeding van schade welke uit het verzuim en de daarop genomen (rechts)maatregelen voortvloeien. Alle kosten welke door RE-VOLVE worden gemaakt in verband met niet-tijdige betaling door opdrachtgever, die van juridische bijstand en advies daaronder begrepen, kunnen door haar op opdrachtgever worden verhaald.

 

 

Artikel 13 Niet-nakoming

Indien en zodra opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden wordt hij, onverminderd de RE-VOLVE verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zal hij vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is een rente verschuldigd zijn, zulks op basis van 1,5% per maand.

Indien opdrachtgever de door RE-VOLVE verzonden factu(u)r(en) niet binnen 14 dagen na ontvangst voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen een percentage van 15% van het opeisbare bedrag.

 

 

Artikel 14 Overmacht en bevrijdende omstandigheden, wijziging, opschorting en annulering.

In gevallen van overmacht, respectievelijk in geval buiten de wil of macht van RE-VOLVE bestaande of onvoorziene omstandigheden op de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken, is RE-VOLVE gerechtigd de overeenkomst voor zover het daarop nog te verrichten werkzaamheden en/of te leveren goederen betreft, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren, zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten, schaden of interesten, terwijl RE-VOLVE gerechtigd blijft tot volledige betaling voor reeds geleverde prestaties. Met name zal deze bepaling van toepassing zijn indien en zodra één of meer van de volgende situaties zich bij haar of bij haar leveranciers voordoen: beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerverboden, contingenteringen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers van goederen of diensten, beslagleggingen, transportmoeilijkheden, ongevallen, brand en aanverwante risico’s, staking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim en verder in alle omstandigheden waarin de ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet van de RE-VOLVE kan worden geëist.

Indien uitvoering van de overeenkomst mogelijk zou zijn door daarin redelijkerwijs acceptabele wijzigingen te brengen, is RE-VOLVE gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aldus wordt aangepast en uitgevoerd.

RE-VOLVE is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te annuleren, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terwijl alle openstaande vorderingen van RE-VOLVE onmiddellijk opeisbaar zullen zijn en onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten, indien en zodra één of meer van de volgende situaties aan de zijde van de opdrachtgever ontstaan: beëindiging of belangrijke wijziging van werkzaamheden, plotselinge en belangrijke verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of van aandelen in de rechtspersoon, ontbinding van de rechtspersoon, aanvraag of verlening van (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement, aanbieding van enig akkoord aan crediteuren, verlies van de vrije beschikking over het vermogen, ondercuratelestelling, overlijden, wijziging in de directie, nalatigheid in betaling of ernstige nalatigheid in de nakoming van andere bepalingen van de overeenkomst.

Indien een opdracht door een opdrachtgever wordt geannuleerd, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag zal liggen, zal de opdrachtnemer gehouden zijn af te nemen conform de offerte danwel schriftelijk bevestigde opdracht zoals de bepalingen in artikel 5 lid 6 tweede en derde volzin van deze Voorwaarden stipuleren.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Afgeleverde goederen ten aanzien waarvan eigendomsoverdracht is overeengekomen – ook indien deze reeds voordien voor rekening en risico van opdrachtgever zijn – zullen in zijn eigendom overgaan indien en zodra hij ten opzichte van RE-VOLVE volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Totdat de opdrachtgever aan de RE-VOLVE alle in het kader van de specifieke overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de RE-VOLVE de desbetreffende zaken van de opdrachtgever die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft onder zich houden en daarop haar vordering met voorrang verhalen, tenzij de opdrachtgever ter voldoening van de verschuldigde bedragen voldoende zekerheid stelt.

Worden afgeleverde goederen bewerkt en/of verwerkt voordat opdrachtgever de prijs der goederen en hetgeen hij met betrekking daartoe verder verschuldigd mocht zijn, volledig heeft betaald, dan worden de bewerkte en/of tot stand gebrachte goederen geacht in de plaats te zijn getreden van de afgeleverde goederen, zodat RE-VOLVE daarvan de eigendom heeft. Het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16 van Boek 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk.

Opdrachtgever is verplicht afgeleverde goederen welke niet in eigendom zijn overgedragen, veilig en afgescheiden te bewaren, te registreren en te administreren en daarover slechts te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle recht van RE-VOLVE tegenover derden binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle recht van RE-VOLVE tegenover derden.

 

Artikel 16 Garantie

Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Voorwaarden garandeert RE-VOLVE de deugdelijkheid en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van alle door haar geleverde nieuwe producten, met uitsluiting van verbruiksartikelen, mits oordeelkundig gebruikt in overeenstemming met de bestemming van het geleverde welke RE-VOLVE worden gemeld. Deze garantie geldt (inclusief de eventuele zichtperiode) voor een periode van maximaal 2 jaar; in geval van een kortere garantie of garantie met beperkte omvang, verleend door de leverancier van RE-VOLVE, gelden de garantievoorwaarden van de leverancier, waarover opdrachtgever op verzoek wordt geïnformeerd.

Eventuele gebreken aan het geleverde, welke voor toepassing van de garantiebepalingen in aanmerking komen, worden ter beoordeling van RE-VOLVE slechts verholpen door gratis reparatie of vervanging van het geleverde. Zij is niet gehouden tot vergoeding voor of reparatie aan andere dan de geleverde goederen of tot herstel van verloren gegane goederen/onderdelen, noch tot vergoeding van gevolgschade, alles onverminderd toepasselijk dwingend recht. RE-VOLVE heeft altijd het eerste recht een gebrek te (laten) herstellen, indien opdrachtgever RE-VOLVE hiertoe niet in de gelegenheid stelt is zij niet gehouden tot vergoeding van reparatiekosten. In geen geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in verband met gebreken aan het geleverde te ontbinden.

Gebreken welke zijn ontstaan of verzwaard door foutief gebruik, ongeval, onachtzaamheid, transport, storingen in het elektrische net, of omgevingscondities, alsmede iedere werkzaamheid of reparatie door opdrachtgever of derden aan het geleverde verricht, of enige andere oorzaak welke niet in het goed zelf is gelegen, dan wel het onvoldoende treffen van maatregelen ter beperking van gebreken, doen alle rechten op eventuele garanties vervallen.

Indien de garantiebepalingen, na beoordeling van RE-VOLVE, niet van toepassing blijken en opdrachtgever reparatie wenst, zijn alle kosten voor het herstel alsmede eventuele reis- en verblijfkosten door RE-VOLVE gemaakt voor uitvoering van garantiewerk voor rekening van opdrachtgever.

Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is RE-VOLVE gerechtigd aanspraken uit garantie niet te honoreren.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

Behoudens voor zover toepasselijk dwingend recht of rechtsregels van openbare orde en goede trouw zulks beletten zijn RE-VOLVE en/of bij haar werkzame en/of door haar ingeschakelde personen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden. RE-VOLVE zal in geen geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding indien de schade een direct danwel indirect gevolg is van door de opdrachtgever verkeerd verstrekte informatie en/of technische gegevens zoals bepaald in artikel 9 lid 2 van deze Voorwaarden.

Onverminderd de bepalingen omtrent garanties mag opdrachtgever van geleverde, door RE-VOLVE in het bedrijf voortgebrachte producten, de werking, eigenschappen en veiligheid verwachten welke hem schriftelijk door RE-VOLVE zijn medegedeeld of bevestigd, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen. RE-VOLVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in geleverde, door RE-VOLVE in het eigen bedrijf voortgebrachte producten, welke niet gegrond is in een afwijking van schriftelijk medegedeelde of bevestigde eigenschappen. De garantie kan door RE-VOLVE worden opgeschort indien en voor zover de schade die onder de garantie zou kunnen vallen een direct danwel indirect gevolg is van door de opdrachtgever verkeerd verstrekte informatie en/of technische gegevens zoals bepaald in artikel 9 lid 2 van deze Voorwaarden.

Opdrachtgever dient de aanwending van geleverde producten te beperken tot bestemming welke door RE-VOLVE blijkens schriftelijke mededelingen of bevestigingen aan de opdrachtgever is bekendgemaakt, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen, dan wel door opdrachtgever aan RE-VOLVE is bekendgemaakt en door haar schriftelijk is aanvaard.

In ieder geval aanvaardt RE-VOLVE geen aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde, daden of nalatigheid van bestuurders en/of personen in dienst van RE-VOLVE terzake van werkzaamheden buiten de gebouwen en terrein van RE-VOLVE verricht, fouten of verzuimen welke RE-VOLVE bij de uitvoering van de overeenkomst mocht begaan, of van eventuele niet-nakoming van de verplichting van RE-VOLVE jegens opdrachtgever, voor zover niet het gevolg van opzet of grove schuld van RE-VOLVE jegens opdrachtgever, evenmin als voor onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever, diens personeel of door hem ingeschakelde personen, schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden welke het gevolg zijn van gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke. Voor indirecte schade, gevolgschade en soortgelijke schaden zal RE-VOLVE nimmer aansprakelijk zijn.

Indien RE-VOLVE of een door RE-VOLVE ingeschakelde onderaannemer behulpzaam is bij de montage van het geleverde, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever.

Voor tekortkomingen in verstrekte adviezen is RE-VOLVE slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.

Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van RE-VOLVE te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

Voldoening aan de geldende garantie- en reclameverplichtingen en betaling van in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel vastgestelde schade door RE-VOLVE of diens assuradeuren geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige zal opdrachtgever RE-VOLVE en bij haar werkzame of door haar ingeschakelde personen vrijwaren tegen alle schade van en alle aansprakelijkheid jegens derden waarvoor RE-VOLVE niet aansprakelijk is.

Indien opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ter zake van door de RE-VOLVE geleverde producten, stelt opdrachtgever de RE-VOLVE hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Op haar verzoek zal opdrachtgever aan RE-VOLVE een volmacht verstrekken om namens hem tegen deze aansprakelijkstelling verweer te voeren.

Indien RE-VOLVE de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventueel op die transactie toepasselijke bepalingen ook gelden jegens opdrachtgever, indien en voor zover RE-VOLVE zich hierop beroept.

 

Artikel 18 Voorschriften

De opdrachtgever dient RE-VOLVE tijdig op de hoogte te stellen van eventuele relevante informatie, voorschriften etc. die voor RE-VOLVE bij de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op alle door RE-VOLVE gedane aanbiedingen en offertes en te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, echter met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980.

Indien en voor zover bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht, dienen de strijdige bepalingen zoveel mogelijk conform de legitieme doelstellingen te worden uitgelegd.

 

Artikel 20 Geschillen

In geval van een geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten, alsmede elk ander geschil ter zake van of daarmee verband houdend, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, is bij uitsluiting de rechter te Amersfoort (Nederland) bevoegd.

REVOLVE en opdrachtgever kunnen in afwijking van het voorgaande lid in een door beide partijen ondertekende overeenkomst overeenkomen, dat hun geschil zal worden voorgelegd aan een andere rechter of middels arbitrage wordt afgedaan.

Een geschil tussen RE-VOLVE en opdrachtgever is aanwezig indien één van hen zulks schriftelijk per aangetekende brief aan de andere kenbaar maakt. Een dergelijke mededeling van opdrachtgever dient te zijn gericht aan de RE-VOLVE

 

Soest, 1 juli 2022

bottom of page